UNIQUE
First app for Ice Cream Lovers! - Keep up with Good Lood and join the app community now! Check the availability of flavors, collect points for your purchases and redeem gifts!
NEWS
Be the first one to find out about new loodspots, discounts, events or special offers only for users. Always be up-to-date with what’s new at Good Lood!
GIFTS
Collect points for your purchases at Good Lood! Easy to use interface with your current balance and extraordinary gifts – Only for those signed in as Ice Cream Lovers.
FLAVOURS OF THE DAY
Get notified about new flavors each day! Check the availability of flavors in our loodspots for an even better Good Lood experience. Create your list of favorites in order to receive notifications right after we add them to our menu.
LOODSPOTS
Clear map of all our Loodspots with opening hours and special information included! Check out which Loodspot is near you!
How it works?
How to start an adventure with the Good Lood App?
Eager to see for yourself the world of Good Lood? Read the instructions describing how to download and install our App. For those that are not convinced we’ve prepared a trial version, available without signing up. With that version you’ll see news, flavors of the day and the list of our Loodspots. In order to fully avail the Good Lood App we recommend signing up.
Download app
Download the free Good Lood mobile app from the Google Play store or the App Store. The application is available for phones with the Android operating system 4.1.0 or higher or iOS 8.0. or higher. The application can be used not only by logged in users (part of functionalities available)
Download
Let the Good Lood be always with you! First App for Ice Cream lovers – Keep up with Good Lood and avail the possibilities that the App gives you.
FAQ
Find answers to frequently asked questions. If you won’t find the answers concerning your question please contact us via e-mail: support@goodlood.com or Facebook.
show
1. What is Good Lood App?
Good Lood App is designed to enhance the Good Lood Experience. Ice cream give us joy and we want to spread it to the world!
2. How can I join the Good Lood App?
In order to join the Good Lood App you need to download it from the App Store or Google Play and register with your phone number and a 4 digit code sent by app admin.
3. How do I get Good Lood App?
Good Lood App can be downloaded from Google Play and App store. You can find appropriate links at our webpage: www.app.goodlood.com
4. What will happen with my paper Good Lood Cards?
Paper cards will be available in our Loodspots until the end of Sepmber. Cards and stamps will be valid until the end of the year 2018. You can still collect stamps on your cards until the end of the year 2018. Stamps enable to redeem standard gifts such as scoops of ice cream and eco bags. Points collected via Good Lood App can be exchanged for even more! Notebooks, Good Lood Socks and many, many more!
5. Do I have to be over 13 to use Good Lood App?
Yes, in order to use Good Lood App You need to be over 13.
6. What device do I need to use Good Lood App?
App can be installed on any device with Andoid 4.1.0 or newer or iOS 8.0 or newer.
7. What personal data I need to present in order to register?
You’ll need to present Your name and phone number.
8. What’s the benefits of logging in?
Logged in users receive their unique QR code which enables the collection of points. Points can be exchanged for unique gifts.
9. What are push notifications and why should I turn them on?
Push notifications are the information sent directly to users phone. After allowing said notifications they appear on the screen of the device. We use it to keep you informed about our new flavors, special discounts or the return of your favorites.
10. Who is the ‘controller’?
The data controller is the company Lood is Good sp. z o.o. , owner of the brand Good Lood.
11. How and how many points do I get?
Points will be added to every logged users account for every purchase of Ice Cream. Each scoop is a 100 points. You can check more detailed information in the app under “my rewards”. To start collecting points one should download the app, log in and scan the QR code during every visit in the loodspot. Points will be added automatically.
12. How will I gain more points?
Points will be added automatically after purchase with scanned QR code.
13. Where can I see the balance of points?
Balance is available in “gifts” section.
14. What can I exchange my points for?
List of available gifts is available in the app under “gifts” section.
15. If I change phone or uninstall Good Lood App will I lose my points?
No, after logging in points will be recovered.
16. What will happen with my points after I delete the account in the app?
Points will be deleted with the account.
17. Does the points expire?
Unused points will expire if the user's account is deleted or 24 months after last transaction in Loodspot, during which points were accrued.
18. Is it possible to collect points with other users?
No, in Good Lood App each account is assigned to only one user. Collecting points with other users is not possible.
19. Where can I redeem my gifts?
Ice Cream and Eco bags can be collected in every Loodspot. Other gifts will be available only at Nadwiślańska 11.
20. Can I exchange my gift for another?
Generated QR code can be deleted from the list in “Gifts” section. Redeemed gifts cannot be exchanged or returned.
21. Can I buy a gift?
No, gifts cannot be bought. It’s also not possible to buy points.
22. Where can I report problems with app?
Problems with app can be reported by e-mail. app@goodlood.com
23. Do I need internet connection to use Good Lood App or the virtual card?
Yes, in order to use Good Lood App you need internet connection. Part functionality I available without internet connection.
24. Can I share my card with someone else?
No, the card cannot be shared. It is unique and assigned to only one user. Sharing it is inconsistent with Terms and Regulations.
25. Can I register my purchase later if I forget to scan my QR code during the transaction?
No, points are registered in the moment of purchase. Loodspot staff is not empowered to add points to certain account later.
26. What is the time after the balance is updated?
The balance is updated in real time. If the points were not added, please try restarting the App.
27. How can I delete the account in Good Lood App?
Resignation can be made via form below: https://goo.gl/forms/Q5ZfuNAPj98epGfh2
28. What will happen with my personal data after I delete my account?
Personal data of users that has resign to participate in Good Lood App will be permanently deleted.
STATUTE
Before you download and install the Good Lood App, read the regulations and our policy on personal data protection.
Statute
PDF version
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „GOOD LOOD”
§ 1. Postanowienia wstępne
 1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą „Good Lood” jest Lood Is Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 11, 31-060 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000603176, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), NIP 6762501904, REGON 363758678 (dalej: “Organizator”).
 2. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma na celu promowanie produktów i usług oferowanych przez Organizatora w placówkach sieci Good Lood (dalej: “Loodspoty”).
 3. Program trwa od 21.08.2018 r. do odwołania.
§ 2. Definicje
 1. Pojęcia zapisane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. “Aplikacja Mobilna” – aplikacja mobilna „Good Lood App” dostępna do nieodpłatnego pobrania w sklepach AppStore i Google Play, umożliwiająca korzystanie z Konta Użytkownika za pomocą urządzenia mobilnego;
  2. “Bonus” - dodatkowe zadanie, wyzwanie, konkurs, bonus, kupon lub akcja, które pozwolą Uczestnikom na zdobycie dodatkowych punktów lub nagród w Programie;
  3. “Formularz Rejestracyjny” – formularz rejestracyjny Programu dostępny w Aplikacji Mobilnej oraz na Stronie Programu;
  4. “Loodspoty” – stacjonarne punkty sieci Good Lood na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których można korzystać z uprawnień i korzyści przewidzianych w Programie; wykaz punktów Good Lood objętych Programem dostępny jest na Stronie Programu lub w Aplikacji Mobilnej;
  5. “Konto Użytkownika” – zbiór informacji i uprawnień dotyczących Uczestnika prowadzony w systemie teleinformatycznym Organizatora umożliwiający uczestnictwo w Programie;
  6. “Program” – program lojalnościowy „Good Lood”;
  7. “Regulamin” – niniejszy regulamin Programu;
  8. “Strona Programu” – oficjalna strona internetowa Programu, dostępna pod adresem https://goodlood.com/app zawierająca informacje o Programie, korzyściach i specjalnych akcjach promocyjnych oraz umożliwiająca zalogowanie się do Konta Użytkownika;
  9. “Uczestnik” – osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji w Programie z użyciem Formularza Rejestracyjnego i która dobrowolnie bierze udział w Programie na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
§ 3. Przystąpienie do Programu
 1. Jako Uczestnik do Programu może przystąpić jedynie osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoba między 13-tym a 18-tym rokiem życia nieubezwłasnowolniona całkowicie). Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych uczestniczą w Programie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokonanie prawidłowej rejestracji za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego. W wyniku rejestracji tworzone jest dla Uczestnika indywidualne Konto Użytkownika.
 3. Podczas rejestracji Uczestnik ma również możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora lub podmiotu działającego na jego zlecenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Organizatora. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Programie.
 4. W ramach Programu Uczestnicy otrzymują za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej wiadomości dotyczące bezpośrednio przebiegu Programu, w tym informacje o promocjach, ofertach specjalnych i innych korzyściach przewidzianych przez Organizatora dla Uczestników. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji. W tym celu należy skorzystać z odpowiednich ustawień Konta Użytkownika. W razie rezygnacji Uczestnik nie będzie mógł otrzymywać informacji o promocjach, ofertach specjalnych i innych korzyściach.
§ 4. Konto Użytkownika
 1. W ramach Programu Organizator nieodpłatnie świadczy drogą elektroniczną usługę prowadzenia Konta Użytkownika. Usługa przeznaczona jest dla osób spełniających warunki uczestnictwa w Programie, które dokonały rejestracji zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Konto Użytkownika prowadzone jest na czas udziału Uczestnika w Programie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną związanych z Kontem Użytkownika jest zawierana z chwilą aktywacji tego konta. Uczestnik nie jest zobowiązany do korzystania z powyższych usług przez jakikolwiek okres.
 3. Uczestnik może uzyskać dostęp do swojego Konta Użytkownika za pośrednictwem Strony Programu lub poprzez Aplikację Mobilną. Dostęp do Konta Użytkownika wymaga podania loginu, którym jest numer telefonu Użytkownika oraz jednorazowego kodu dostępu, który Uczestnik otrzymał od Organizatora na podany numer telefonu za pośrednictwem wiadomości sms.
 4. Dostęp do Konta Użytkownika za pośrednictwem Strony Programu nie wymaga spełnienia szczególnych wymagań technicznych. Wystarczające jest korzystanie z komputera osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego (tablet, smartfon) posiadającego dostęp do Internetu i prawidłowo skonfigurowaną przeglądarkę internetową w wersji aktualnie wspieranej przez system teleinformatyczny Organizatora. Wspierane wersje przeglądarek internetowych lub wymagań technicznych dotyczących urządzeń mobilnych mogą ulegać zmianie i są dostępne na Stronie Programu.
 5. Kod dostępu do Konta Użytkownika ma charakter poufny i nie powinien być udostępniany osobom trzecim. Udostępnianie kodu osobie trzeciej może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Uczestnika.
 6. W ramach korzystania z usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 7. Konto Użytkownika umożliwia Uczestnikowi między innymi na:
  1. zapoznawanie się z informacjami o korzyściach w Programie, zgromadzonych punktach i przysługujących nagrodach;
  2. edytowanie danych dotyczących Uczestnika;
  3. wymianę zdobytych punktów na nagrody i ich odbiór w wyznaczonych Loodpostach;
  4. uczestnictwo w dodatkowych Bonusach dostępnych dla Uczestników.
 8. Uczestnik ma prawo w każdym czasie dokonać aktualizacji swoich danych. W tym celu Uczestnik powinien skorzystać z odpowiedniego formularza, dostępnego po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownika na Stronie Programu lub poprzez Aplikację Mobilną. W wypadku aktualizacji daty urodzin przez użytkownika, Organizator zastrzega możliwość braku realizacji korzyści przewidzianej w § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu przez okres 1 roku od czasu otrzymania przez Uczestnika poprzedniej korzyści.
 9. Organizator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem, które wystąpią pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności, jeżeli są one następstwem podania przez Uczestnika błędnych, niekompletnych lub fikcyjnych danych lub niedokonania aktualizacji danych, które uległy zmianie.
 10. Jedno Konto Użytkownika może być powiązane tylko z jedną osobą fizyczną.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, dotyczącej prowadzenia Konta Użytkownika, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 12. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Organizatora, wskazanych w Regulaminie, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie pod adres siedziby Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w Regulaminie.
 13. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Uczestnik może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 14. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w ust. 11 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Uczestnikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 15. Uczestnik może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zrezygnować ze swojego Konta Użytkownika. W celu usunięcia konta należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem email: privacy@goodlood.com.
 16. Szczegółowe warunki dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Aplikację Mobilną określone są w § 5 Regulaminu.
§ 5. Aplikacja Mobilna
 1. Aplikacja Mobilna do prawidłowego funkcjonowania wymaga urządzenia mobilnego (smartfona) posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny iOS (wersja 8.0 lub nowsza) albo Android (wersja 4.1.0 lub nowsza).
 2. Aplikacja Mobilna jest dostępna do nieodpłatnego pobrania na urządzenie przenośne (smartfon) ze sklepu Google Play (w przypadku urządzeń działających w systemie Android) jak również ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń działających w systemie iOS). Linki do sklepu Google Play oraz App Store są dostępne na Stronie Programu.
 3. Korzystanie przez Uczestnika ze wszystkich opcji i funkcjonalności Aplikacji Mobilnej dostępne jest po zalogowaniu. Zalogowanemu użytkownikowi zostaje przypisany unikatowy identyfikator w postaci kodu QR , który pozwala mu na pełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez Aplikację Mobilną.
 4. Za pomocą Aplikacji Mobilnej Uczestnik niezalogowany może:
  1. zapoznawać się z listą Loodspotów wraz z informacją o ich lokalizacji, przejrzystą mapą, godzinach otwarcia i danych teleadresowych;
  2. uzyskać informacje o prezentowanych smakach dnia loodów na kolejny dzień (informacje dostępne codziennie od godziny 20 czasu lokalnego w Krakowie);
  3. uzyskać informacje o oferowanych promocjach oraz nowościach.
 5. Za pomocą Aplikacji Mobilnej Uczestnik zalogowany może poza czynnościami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu uzyskać dostęp do swojego Konta Użytkownika oraz:
  1. uzyskać informacje o zebranych punktach oraz nagrodach;
  2. odbierać i realizować nagrody w zamian za zgromadzone punkty;
  3. uzyskać poglądowe informacje o dostępności ulubionych smaków w poszczególnych Loodspotach;
  4. dowiedzieć się o otwarciu nowego Loodspota, jego lokalizacji, godzinach otwarcia i danych teleadresowych;
  5. tworzyć listy ulubionych smaków oraz odbierać powiadomienia o pojawieniu się ulubionego smaku w poszczególnym Loodspocie;
  6. uzyskać informacje o oferowanych promocjach, happy hours, dodatkowych punktach oraz rabatach;
  7. korzystać z innych opcji i funkcjonalności udostępnionych i udostępnianych w kolejnych wersjach Aplikacji Mobilnej.
 6. Aplikacja jest dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej. Wybór języka dokonywany jest na podstawie języka systemu operacyjnego urządzenia mobilnego.
 7. Możliwe jest zainstalowanie Aplikacji Mobilnej na więcej niż jednym urządzeniu mobilnym Uczestnika. Czynności dokonane w ramach Programu za pomocą każdego z takich urządzeń mobilnych Uczestnika są automatycznie odnotowywane na Koncie Użytkownika.
 8. Do Aplikacji Mobilnej mogą być wydawane okresowo aktualizacje. Zainstalowanie takich aktualizacji jest wymagane do zapewnienia prawidłowej realizacji Programu dla Uczestnika korzystającego z Aplikacji Mobilnej. W przypadku, gdy Uczestnik na swoim urządzeniu mobilnym ustawi opcję automatycznej aktualizacji, najnowsza wersja Aplikacji Mobilnej zostanie pobrana samoczynnie po jej udostępnieniu. Jeżeli Uczestnik nie korzysta z opcji automatycznej aktualizacji, w zależności od ustawień urządzenia mobilnego zostanie mu wyświetlony komunikat o tym, że dostępna jest aktualizacja.
 9. Uczestnik może w każdym czasie usunąć (odinstalować) Aplikację Mobilną ze swojego urządzenia mobilnego. Jednakże usunięcie Aplikacji Mobilnej nie oznacza usunięcia Konta Użytkownika ani rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Informacje dotyczące usunięcia Konta Użytkownika określa § 4 ust. 15 Regulaminu.
 10. Problemy techniczne związane z działaniem aplikacji należy zgłaszać pod adres e-mail: support@goodlood.com.
§ 6. Korzyści w Programie
 1. W ramach Programu Uczestnikom przyznawane są punkty na zasadach szczegółowo określonych poniżej.
 2. Uczestnik otrzymuje punkty za produkty Good Lood zakupione w Loodspotach z zastrzeżeniem postanowień § 6.
 3. Liczba punktów przyznawanych każdorazowo za produkty Good Lood może się zmieniać i zależy od aktualnej punktacji dostępnej dla zalogowanych Uczestników na Stronie Programu lub w Aplikacji Mobilnej.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany punktacji, która może ulegać zmianie m.in. na podstawie organizowanych dodatkowych promocji lub konkursów i udostępnianych Bonusów.
 5. W zakładce „Nagrody” w Aplikacji Mobilnej oraz na Stronie Programu dostępny jest wykaz nagród oraz wykaz liczby punktów, które należy zgromadzić, aby wymienić je na konkretną nagrodę.
 6. Aby uzyskać punkty należy w czasie dokonywania zakupów w Loodspocie zalogować się przez Aplikację Mobilną na urządzeniu mobilnym oraz wyświetlić kod QR, który należy zbliżyć do czytnika. Po prawidłowym zeskanowaniu kodu QR punkty zostaną naliczone automatycznie natychmiast po zakończeniu transakcji.
 7. Uczestnik ma prawo do otrzymania punktów tylko za transakcje, za które osobiście dokonał płatności gotówką lub kartą płatniczą.
 8. W przypadku problemów technicznych Organizator zastrzega możliwość wystąpienia opóźnienia w naliczaniu punktów wynoszącego maksymalnie 48 godzin.
 9. Punkty za transakcje nie będą naliczane jeśli Uczestnik nie będzie posługiwał się w czasie dokonywania zakupów działającym urządzeniem mobilnym z uruchomioną Aplikacją Mobilną. Organizator nie wyraża zgody na posługiwanie się identyfikatorami w formie papierowej (wydruki) lub w formie statycznych lub animowanych grafik (obrazków) wyświetlanych poza Aplikacją Mobilną.
 10. Uczestnik może uzyskać informację o liczbie zgromadzonych punktów w profilu swojego Konta Użytkownika poprzez Stronę Programu lub Aplikację Mobilną.
 11. Niewykorzystane punkty przyznane Uczestnikowi nie tracą ważności w razie odinstalowania Aplikacji.
 12. Niewykorzystane punkty przyznane Uczestnikowi tracą ważność w razie zakończenia udziału w Programie oraz usunięcia Konta Użytkownika lub po upływie 24 miesięcy od ostatniej transakcji w Loodspocie, w czasie której punkty zostały naliczone.
 13. Punkty są przypisane do Konta Użytkownika i nie mogą być przeniesione na inne Konto Użytkownika.
 14. Punkty, z których nabywca lub Uczestnik Programu nie skorzystał nie mogą być przypisywane do Kont Użytkowników osób trzecich, w tym zwłaszcza do Kont Użytkowników pracowników lub osób wykonujących na rzecz Organizatora czynności na podstawie innych umów niż umowa o pracę.
 15. Aby wymienić punkty na nagrodę należy w zakładce „Nagrody” w Aplikacji wygenerować kod QR wybranej nagrody. Nagrody w formie loodów i loodboxów odbierać można w dowolnym Loodspocie.
 16. O miejscu odbioru pozostałych nagród Organizator będzie informował w Aplikacji Mobilnej oraz na Stronie Programu. Uczestnik może odebrać taką nagrodę we wskazanym Loodspocie w godzinach otwarcia punktu. Kod uprawniający do odbioru nagrody jest ważny przez 14 kolejnych dni od dnia jego wygenerowania do godziny 23:59 ostatniego dnia – po upływie tego terminu wygenerowany kod traci ważność a punkty wracają na konto Uczestnika.
 17. W przypadku Uczestnika korzystającego z Aplikacji Mobilnej informacja o nagrodzie wraz z wygenerowanym kodem QR pojawia się automatycznie w Aplikacji Mobilnej (wymagane jest połączenie z Internetem) w zakładce „Nieodebrane Nagrody”. Wygenerowany kod QR nagrody można usunąć z zakładki „Nieodebrane Nagrody” a punkty wracają na konto Uczestnika.
 18. W razie zrealizowania kodu QR na nagrodę, wygasa on automatycznie i nie może być wykorzystany ponownie ani usunięty celem przywrócenia punktów na konto Uczestnika..
 19. Nagroda, która została zrealizowana i odebrana przez Uczestnika nie podlega zwrotowi ani wymianie na inną nagrodę.
 20. Nagroda wraz z wygenerowanym i przypisanym do niej kodem QR może zostać udostępniona innemu Uczestnikowi lub osobie trzeciej. Uczestnik może udostępnić taki kod QR nagrody kanałami elektronicznymi wybranej przez siebie osobie.
 21. Uczestnik ma możliwość zdobywania dodatkowych punktów w Programie w ramach udostępnianych przez Organizatora Bonusów, których aktualna lista dostępna jest w Aplikacji Mobilnej w zakładce “Profil”. Bonusy mogą angażować więcej Uczestników, pozwalając im grupowo zdobywać punkty w Programie (w ramach indywidualnych kont Uczestników). Szczegółowe zasady punktacji, odbierania nagród, zdobywania punktów w ramach każdego Bonusu znajdują się w Aplikacji Mobilnej w zakładce “Profil” lub na Stronie Programu.
 22. Organizator zastrzega możliwość oferowania profilowanych Bonusów wybranym Uczestnikom Programu.
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Lood Is Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 11, 31-060 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603176. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane na zlecenie Organizatora przez AVSystem sp.j. z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 47D, 31-315 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268200.
 2. Zasady ochrony prywatności Uczestników opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym na Stronie Programu oraz w Aplikacji Mobilnej.
§ 8. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane:
  1. listownie pod adres korespondencji: Lood Is Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 11, 31-060 Kraków;
  2. pod adres e-mail: app@goodlood.com
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail, login, wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania przez Organizatora (chyba, że inny termin udzielenia odpowiedzi wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa). Odpowiedź udzielana jest – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – na piśmie (listownie) lub na adres e-mail.
 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
§ 9. Pozostałe informacje dla Uczestników
 1. Językiem stosowanym przez Organizatora w komunikacji z Uczestnikami jest język polski.
 2. Organizator informuje, że nie korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich, o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa.
 3. Sądem właściwym dla ewentualnych sporów związanych z niniejszym Programem jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
§ 10. Postanowienia końcowe
 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie ze skutkiem natychmiastowym z ważnej przyczyny, jaką jest naruszenie Regulaminu przez Uczestnika prowadzące do uzyskania nienależnej korzyści w Programie.
 2. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin albo wydać nowy regulamin z ważnych powodów, takich jak:
  1. zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego zmiany;
  2. zmiana w wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy władzy publicznej mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego zmiany;
  3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej mającej bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego zmiany;
  4. wprowadzenie nowych funkcjonalności Programu;
  5. wprowadzenie nowych korzyści lub nagród lub zmiana rodzaju i zakresu bądź zasad przyznawania korzyści lub nagród;
  6. zapobieganie naruszeniom prawa, naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  7. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
  8. wprowadzenie nowych funkcjonalności Aplikacji Mobilnej;
  9. przekształcenie Organizatora (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Organizatora, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu wskazanego w Regulaminie.
 3. O zmianie Regulaminu lub wydaniu nowego Regulaminu Organizator ogłosi na Stronie Programu oraz powiadomi Uczestników poprzez środki komunikacji elektronicznej lub Aplikację Mobilną przesyłając zmieniony Regulamin lub nowy Regulamin. Powiadomienie o zmianie Regulaminu lub wydaniu nowego regulaminu będzie zawierać termin wejścia zmiany w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty powiadomienia. Stosowna informacja dostępna będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem w Loodspotach. Zmieniony Regulamin albo nowy Regulamin Programu stosuje się do Uczestnika, który nie zrezygnował z uczestnictwa w Programie przed dniem wejścia zmiany w życie.
 4. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, z ważnych powodów, takich jak: zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmiana w wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy podatkowe, mająca wpływ na Program i skutkująca koniecznością jego zakończenia; wydanie przez sąd lub organ władzy publicznej orzeczenia lub decyzji skutkującej koniecznością zakończenia Programu; zagrożenie niewypłacalnością lub upadłością Organizatora; ekonomiczna nieopłacalność Programu lub wprowadzenie w miejsce Programu innych form działalności promocyjnej Organizatora. W takim wypadku Program ulega zakończeniu w terminie wskazanym w powiadomieniu o zakończeniu Programu, z uwzględnieniem ust. 5 poniżej.
 5. O zakończeniu Programu Organizator ogłosi na Stronie Programu, podając termin zakończenia Programu, nie krótszy jednak niż 30 (trzydzieści) dni od daty powiadomienia (chyba, że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa będzie wynikać obowiązek zastosowania przez Organizatora innego terminu). Stosowna informacja dostępna będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem w Loodspotach.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Loodspotach oraz w wersji elektronicznej na Stronie Programu oraz w Aplikacji Mobilnej.
 7. W związku z Programem Organizator może przeprowadzać dodatkowe, okresowe akcje promocyjne skierowane do Uczestników, na zasadach i warunkach określonych w odrębnych regulaminach.
 8. W przypadku wprowadzenia dodatkowych usług związanych z Programem, nieobjętych niniejszym Regulaminem, Organizator może w odrębnych regulaminach określać zasady i warunki korzystania z takich usług.
 9. Zasady Programu określa Regulamin oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.08.2018 r. z zastrzeżeniem, że dostęp do Programu będzie możliwy wyłącznie poprzez Aplikację Mobilną. Pełny dostęp do Programu, w tym poprzez Stronę Programu możliwy będzie nie później niż 31.12.2018 r.
Privacy policy
PDF version
1. Kto jest kim w niniejszej polityce prywatności?
My, czyli Lood Is Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 11, 31-060 Kraków,
Ty, czyli nasz Gość - osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzamy co najmniej w jednym celu wskazanym w polityce prywatności.
2. Jaki jest cel niniejszej polityki prywatności?
Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych. Przetwarzając Twoje dane osobowe dbamy o to, aby były one bezpieczne.
W polityce prywatności wyjaśniamy w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w związku z Twoim uczestnictwem w Programie lojalnościowym „Good Lood” (utworzenie i obsługa Twojego Konta Użytkownika) - można to zrobić na Stronie Programu https://goodlood.com/app, a także udzielaniem odpowiedzi na zgłoszone pytania, reklamacje, skargi i sugestie. Znajdziesz tu także informacje o tym jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możesz z tych praw skorzystać.
3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jakie są jego dane kontaktowe?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Lood Is Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 11, 31-060 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000603176.
Nasze dane kontaktowe: Plac Wolnica 11, 31-060 Kraków, e-mail: privacy@goodlood.com.
4. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy? W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?
Prowadzenie Konta Użytkownika
 • Jeśli zdecydujesz się założyć Konto Użytkownika w naszym Programie, w celu wykonania umowy dotyczącej Twojego udziału w Programie lojalnościowym „Good Lood” oraz utworzenia i prowadzenia Twojego Konta Użytkownika, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym takie jak: imię i numer telefonu.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez nas ww. danych jest wykonanie umowy dotyczącej Programu lojalnościowego „Good Lood” i utworzenie oraz prowadzenie Konta Użytkownika oraz podjęcie działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO). Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu Programu lojalnościowego „Good Lood”.
Obsługa realizacji nagród z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej w Programie lojalnościowym „Good Lood”
 • W celu realizacji nagród z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej Good Lood App będziemy przetwarzać informacje dotyczące realizacji nagród, Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym takie jak: imię, numer telefonu, jak również podane na dalszym etapie jak np. data urodzenia oraz związane z Aplikacją Mobilną Good Lood App dane, kody QR, terminy ich ważności;
 • Podstawą prawną przetwarzania przez nas ww. danych jest niezbędność do wykonania części umowy dotyczącej realizacji nagród oraz podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO). Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu Programu lojalnościowego „Good Lood”.
Wykonanie obowiązków prawnych
 • W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. przechowywanie dokumentów księgowych) będziemy przetwarzać Twoje dane z Konta Użytkownika a także informacje związane z reklamacjami i skargami, takie jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail jeśli zostaną przez Ciebie podane w zgłoszeniu do nas;
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Analiza preferencji i zachowań oraz tworzenie Twojego profilu dla celów marketingowych (profilowanie) oraz marketing bezpośredni
 • Analiza i tworzenie profilu dla celów marketingowych: Aby poznać Twoje osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb, będziemy tworzyli Twój profil (profilowanie). Aby go stworzyć będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym Programu lojalnościowego „Good Lood” i Koncie Użytkownika, informacje związane z Twoją aktywnością w ramach Konta Użytkownika w ciągu ostatnich 24 miesięcy (historia Twoich zamówień, informacje o przyznanych i wykorzystanych przez Ciebie punktach i nagrodach), częstotliwość i sposób korzystania z Konta Użytkownika (tj. przez Aplikację mobilną / przez Stronę Programu), Twoje opinie i sugestie, pliki cookies oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywności użytkowników, tj. odwiedzane miejsca oraz Twoją aktywność na naszych stronach internetowych, informacje techniczne o Twoim urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki).
 • Marketing bezpośredni: W celu marketingu bezpośredniego tj. informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas będziemy przetwarzali dane z Twojego profilu.
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu przez nas Twoich preferencji i zachowań na potrzeby przygotowania i przedstawiania Ci przez nas informacji o produktach, nowościach i promocjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb (profilowanie) oraz marketing bezpośredni produktów, o których mowa powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu Programu lojalnościowego „Good Lood”.
Komunikacja marketingowa:
Będziemy kierowali do Ciebie komunikaty marketingowe o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas, na które wyraziłeś uprzednio dobrowolną zgodę. Możesz cofnąć tę zgodę w każdej chwili, w sposób równie łatwy jak została ona udzielona. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem.
Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami
 • W celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami, będziemy przetwarzać Twoje dane dotyczące informacji z Konta Użytkownika, a także dane związane z reklamacjami i skargami;
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Obsługa zapytań, reklamacji, skarg lub sugestii
 • W celu obsługi Twojego zapytania, reklamacji, skargi lub sugestii będziemy przetwarzać Twoje dane podane w pytaniu, reklamacji skardze lub sugestii;
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Badanie satysfakcji naszych Gości i określanie jakości naszych produktów i usług
 • W celu badania satysfakcji naszych Gości oraz określania jakości naszej obsługi będziemy przetwarzać Twoje dane wskazane w ankiecie, o której wypełnienie możemy Cię poprosić;
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f).
5. Automatyczne podejmowanie decyzji
Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych i wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
6. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji naszych Gości.
7. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 • Przechowujemy Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia przez nas celów, dla których je przetwarzamy. Będziemy przechowywali Twoje dane:
 • Dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika i umożliwienia Ci udziału w Programie lojalnościowym „Good Lood” oraz realizacji nagród - do momentu Twojej rezygnacji (rezygnację możesz złożyć poprzez usunięcie konta (opcja w Twoim koncie dostępna po zalogowaniu), przesłanie do nas wiadomości na adres e-mail privacy@goodlood.com, przesłanie do nas listu na adres: Lood Is Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Wolnica 11, 31-060 Kraków; wykluczenia Cię z udziału zgodnie z regulaminem lub zakończenia Programu lojalnościowego „Good Lood”. Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
 • Dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych) - przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem).
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa w punkcie 5 polityki (tworzenie profilu dla celów marketingowych oraz marketing bezpośredni) - przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec nas lub naszych roszczeń wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń naszego Gościa wobec nas wynosi 10 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa).
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, reklamację skargę lub sugestię - przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 30 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. badania satysfakcji naszych Gości i określanie jakości naszych usług – przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. analizy i poprawiania błędów w działaniu Aplikacji Mobilnej, będziemy je przechowywać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.
9. Czy przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych? Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe? Jak możesz skorzystać ze swoich praw?
Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych:
Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, w tym profilowania w ustawieniach Aplikacji Mobilnej lub przez Stronę Programu.
Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację:
Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów realizacji naszego uzasadnionego interesu (innego niż marketing), z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku powinieneś/powinnaś wskazać tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem.
Przysługują Ci ponadto następujące prawa:
 • Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli np.:
  1. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych;
  2. przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.
 • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.:
  1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;
  2. zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;
  3. zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych;
  4. przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.
 • Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Masz także prawo żądania aby Twoje dane osobowe zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo do cofnięcia zgody na komunikację marketingową:
W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na komunikację marketingową. Aby to zrobić zaloguj się i zmień ustawienia w Twoim Koncie Użytkownika lub napisz do nas na privacy@goodlood.com.
Aby skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 3 powyżej).
Skarga do organu nadzorczego:
Masz także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia dotyczącego danych osobowych.
10. Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu utworzenia Konta Użytkownika jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia umowy dotyczącej udziału w Programie lojalnościowym „Good Lood” oraz utworzenia i prowadzenia Konta Użytkownika. Jeśli nie podasz tych danych nie będziemy mogli utworzyć Twojego Konta Użytkownika.
11. Czym jest RODO?
RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12. Od kiedy ma zastosowanie niniejsza polityka prywatności?
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od 21.08.2018 roku.
13. Polityka Cookies.
Informacje o korzystaniu z plików Cookies, tzw. „ciasteczek”
Lood Is Good Sp. z o.o. wykorzystuje pliki "cookies", tzw. „ciasteczka”, w związku z niektórymi funkcjami.
Co to są pliki cookies?
Cookies są konkretnym rodzajem informacji, które strona internetowa przekazuje na dysk twardy komputera lub smartfona użytkownika w celu prowadzenia zapisu tych informacji. Identyfikują one przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie serwisu. Cookies mogą uczynić korzystanie z witryny sieci Web łatwiejszym, na przykład poprzez zapisywanie haseł i preferencji użytkownika, gdy powraca on do strony. Good Lood nie korzysta z plików cookies w celu uzyskania osobistych informacji z urządzenia użytkownika, które nie zostały wysłane w pliku cookie. Podczas gdy większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies, istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki Cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie.
Jakie dane zbieramy o użytkowniku?
Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip., adres url, typ przeglądarki, itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią.
Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics jednak w przyszłości może ono ulec zmianie. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.
W jakich celach przetwarzamy dane zbierane przez cookies?
Twoje dane zbierane za pośrednictwem plików cookies będą przetwarzane w celu dopasowania treści strony internetowej do Twoich potrzeb, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych za pośrednictwem strony.
Przetwarzamy Twoje dane w powyższym celu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Naszym uzasadnionym interesem jest dopasowanie treści strony, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Jeżeli chodzi o dopasowanie treści strony, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług świadczonych poprzez stronę internetową.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo żądania usunięcia danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami poprzez privacy@goodlood.com
lub na adres do korespondencji: Lood is Good sp. z o.o., Plac Wolnica 11, 31-060 Kraków.
Dobrowolność podania danych osobowych:
Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści witryn internetowych do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w świadczonych przez nas usługach, pomiarów statystycznych i udoskonalenia tych usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
Jak mogę zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek albo je usunąć?
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Jeśli nie życzysz sobie, aby na Twoim urządzeniu końcowym były przechowywane ciasteczka, możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części lub też wskazać, że każdorazowo chcesz otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie.
Należy jednak pamiętać, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może mieć to negatywny wpływ na pełne i wygodne korzystanie ze strony. Uniemożliwisz nam również zbieranie anonimowych informacji dotyczących używania naszej strony w celu stałego poprawiania jej usług i zawartości. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Instrukcje zarządzania plikami cookies w zależności od używanej przeglądarki:
 • Przeglądarka Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
 • Przeglądarka Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies
 • Przeglądarka Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Przeglądarka Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 • Przeglądarka Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Administrator danych:
Lood is Good sp. z o.o.
Plac Wolnica 11, 31-060 Kraków
NIP 676 250 19 04, KRS 0000603176
SUPPORT
privacy@goodlood.com
support@goodlood.com
app@goodlood.com
Get social
Download
GOOD LOOD APP
Download the free application now and benefit from all its possibilities. Earn points for each purchase and exchange them for unique Good Lood gifts.